top of page

FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelser for Advokaterne Åboulevard
 

Medmindre andet skriftligt aftales, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver opgave, som klienten anmoder et af de selvstændige advokatfirmaer i Advokaterne Åboulevard om at bistå med løsningen af.
 

OPGAVENS MODTAGELSE

Opgavebeskrivelse

Ved modtagelsen af en sag fremsender vi som udgangspunkt en anerkendelse og en beskrivelse af opgaven. Medmindre klienten udtrykker ønske om en sådan, kan vi undlade dette, enten hvis klienten er erhvervsdrivende og allerede har sendt os en beskrivelse af opgaven, hvis opgaven ikke er omfattende, eller hvis der er tale om en opgave, der skal behandles omgående.

Interessekonflikter

Når vi modtager opgaven, sikrer vi os i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores interne interessekonfliktprocedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, hjælper vi gerne med at henvise klienten til en anden advokat.
Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge. Som alle andre advokatvirksomheder er vi omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Til opfyldelse af loven har vi pligt til at indhente identitetsoplysninger både fra nye klienter og fra eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

 

SALÆR OG BETALING

Salær

Vi forsøger ved enhver opgaveløsning at udføre denne for et salær, der står i et rimeligt forhold til sagens værdi og den ydede indsats til opgavens løsning. I den forbindelse tilstræbes altid at håndtere opgaven på rette niveau.
Fastsættelsen af et advokathonorar sker ud fra flere forskellige parametre. I overensstemmelse med almindelig dansk praksis indgår i beregningen af vores salær blandt andet den tid, der er brugt på opgaven, den grad af specialistviden, opgavens løsning har krævet, de involverede juristers erfaring, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for klienten, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Det kan være meget vanskeligt at vurdere et honorar baseret på ovennævnte parametre ved opgavens modtagelse, men i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler afgiver vi på opfordring ved sagens modtagelse eller senere opfordring – dog altid over for forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede udlæg og afgifter, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede salær forventes at overstige overslaget. Det kan endvidere aftales at der gives besked til klienten hver gang et bestemt beløbsinterval overskrides.

 

Fakturering

Normalt udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver a conto-afregnes med kortere eller længere intervaller, oftest hver, hver tredje eller hver sjette måned, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi renter i overensstemmelse med rentelovens regler.
 

Forudbetaling

Hvis vi modtager forudbetaling for salær, udlæg eller omkostninger, indsættes sådanne beløb på vores klientkonto. Disse beløb inklusive eventuelle indvundne renter anvendes til udligning af kommende fakturaer eller omkostninger, medmindre andet aftales. Vi kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvis forudbetaling af salær.
 

Udlæg

Klienten betaler udover honoraret omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi udlægger beløbet for klienten, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.
 

FORTROLIGHED

Alle i Advokaterne Åboulevard er pålagt tavshedspligt. Enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at den ikke er af fortrolig karakter.

INSIDERHANDEL

Alle i Advokaterne Åboulevard er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer og af et af firmaet etableret regelsæt herom.
 

ANVENDELSE AF VORES RÅDGIVNING

Vores rådgivning målrettes til det konkrete formål og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige over for klienten for den ydede rådgivning.
 

KLIENTKONTO

Advokaterne forvalter alle klientmidler i henhold til Advokatsamfundets regler. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af en banks konkurs.

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Vi har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

Der gælder særlige regler i forbindelse med fast ejendom, hvor dækningsmaksimum er større. Her dækker garantien op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet er indsat, og uanset om indskuddet står på forskellige konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

AFSLUTNING AF OPGAVEN

Som altovervejende hovedregel gennemfører vi opgaven til den naturlige afslutning, eller indtil klienten beder os afslutte denne. Vi forbeholder os imidlertid snarest muligt at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores faktura på trods af rykker er overskredet væsentligt, eller der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vi ophører med at yde bistand. Klienten vil i givet fald straks blive orienteret.
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagen i mindst fem år fra fakturadato.

 

KLAGER

Hvis vores bistand eller salær ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den partner og dermed det advokatfirma i kontorfællesskabet, som klienten har indgået aftale om advokatbistand med.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Opnås der ikke enighed om en tvist om opkrævet salær  eller er der utilfredshed med en af advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K,
www.advokatnaevnet.dk

Telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
 

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem en klient og en advokat skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.
 

ANSVAR OG FORSIKRINGSDÆKNING

Advokaterne Åboulevard er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer, disse advokatfirmaer hæfter således ikke for hinandens rådgivning.

Hvert af de advokatfirmaer der tilsammen udgør Advokaterne Åboulevard, er ansvarlige for deres bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og alle advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Se forsikrings- og bankoplysninger under hver enkelt personprofil.

Erstatningsansvar, herunder enhver partners og advokats erstatningsansvar, er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum. Dækningsmaksimum er på kr. 2.5 mio. pr. advokat pr. år og det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan ikke overstige dette beløb. Opmærksomheden henledes på, at eventuelle øvrige krav således kan reducere dækningsmaksimum.

Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

Ansvaret omfatter i intet tilfælde økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

bottom of page