top of page

BYGGESAGER & ENTREPRISERET

 

Hos Advokaterne Åboulevard rådgiver vi omkring byggeri, entrepriseret og entrepriseaftaler

Byggeri og entrepriseret er et komplekst område, hvor der kan opstå mange juridiske problemstillinger.

Det gælder både erhvervsbyggerier og private byggerier. Der er mange parter involveret og der kan ofte opstå tvister vedrørende fejl og mangler, forsinkelse, ekstra arbejde, garantistillelse m.m.

Vores advokatrådgivning inden for bygge- og entrepriseret er tilpasset byggeriets forskellige aktører og tager hånd om alle de juridiske aftaler vedrørende kontrakter og entrepriser.

Få rådgivning om entrepriseret

Vi anbefaler at I, allerede ved opstart af et byggeprojekt, bliver rådgivet af advokatfuldmægtig Imran Boota, som har konkret faglig viden og erfaring i entrepriseret. Igennem et grundigt juridisk forarbejde kan han hjælpe med at få skabt overblik i sagerne, så aftalen kan forløbe uden problemer.

Grundlaget for et byggeprojekt er en grundig gennemarbejdet og fuldt ud dækkende entrepriseaftale, som vi med vores kompetence kan hjælpe med at få på plads.

Vi står også klar til at hjælpe undervejs i byggeprojekter, hvis der allerede er opstået tvister og problemer. Her kan vi opstille løsningsforslag og forligsmuligheder, samt gennemføre voldgiftssager og retssager.

Vi er parate til at hjælpe både entreprenører, håndværksvirksomheder og bygherrer med at få løst problemerne.

Entrepriseret er et omfattende område og da der ikke er en generel entrepriselovgivning vil aftalen mellem parterne være altafgørende.

Hvis en entreprenør eksempelvis ikke har fået aftalt en ratebetaling, vil han først kunne kræve betalingssummen når hele arbejdet står færdigt. Eller en bygherre, der ikke har fået aftalt en dagbodsbestemmelse, vil risikere ikke at kunne få erstatning på trods af forsinkelse, da han ikke nødvendigvis kan bevise et tab, hvilket er et krav efter dansk erstatningsret. Derfor kræver en sådan aftale/kontrakt også juridisk bistand og skal udformes skriftligt, samt være utrolig omhyggeligt gennemarbejdet.

 

Hvad er en entreprise?

En entreprise er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførsel af bygninger og anlæg til en aftalt pris. Entrepriseretten omfatter altså sådanne aftaler og hvorledes de skal reguleres.

 

Entrepriseret er reguleret gennem en række forskellige regel- og vilkårssæt. De love, som spiller en afgørende rolle inden for entrepriseret er:

 

Købeloven

Aftaleloven

Konkurrenceloven

 

Herudover findes en række standardvilkår i branchen, hvor AB 92 udgør det mest brugte og velkendte i branchen. AB 92 er almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed fra 1992. Der er ikke tale om en lov, men blot nogle aftalte fællesvilkår. 

 

Vilkårene er kun gældende, hvis AB 92 er aftalt for den konkrete entreprise. 

 

AB reglerne anvendes i de fleste byggesager, og indeholder regler om bygherrens og entreprenørens rettigheder og pligter. 

 

Hvem er involveret?

I en entreprise indgår en række forskellige parter, hvilket også understreger, hvorfor de mange forskellige regelsæt er nødvendige. Det omfatter bygherrens forhold til henholdsvis långiver, teknisk rådgiver og entreprenører, samt entreprenørens forhold til henholdsvis egen långiver, bygherren, bygherrens tekniske rådgiver og underentreprenør. 

 

Entrepriseformer

Der findes forskellige former for entreprise, som opdeles i henholdsvis totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise.

 

Det er vigtigt at vælge den rigtige entrepriseform og valget vil afhænge af selve byggeprojektet og dets omfang. Entrepriseformen giver udtryk for, hvor de forskellige ansvarsområder er placeret, og hvilke konsekvenser det har for bygherren. Disse ansvarsområder er jura, økonomi, byggestyring m.m., hvilket også forklarer hvorfor dette valg er så vigtigt.

 

Totalentreprise:

Entreprenøren vil ved denne form stå for alt – herunder udarbejdelse af projektmaterialet, byggestyringen og samtlige byggeopgaver. Totalentreprenøren vil derfor råde over en professionel projekteringsafdeling med arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører og vil derfor kunne forestå hele projekteringen. Han vil derfor også skulle stå for indgåelse af kontrakter med underentreprenører og styrer projektet og udførelsen af det indtil det er færdigt.

 

Hovedentreprise:

Ved hovedentreprise er det, i modsætning til totalentreprise, bygherren selv, som står for udarbejdelsen af projektmaterialet, samt indhentning af diverse godkendelser. Bygherren sikrer således de optimale vilkår i forhold til prissætning og til hovedentreprenørens efterfølgende arbejde. Hovedentreprenøren vil derimod stå for indgåelse af kontrakter med de nødvendige underentreprenører og vil yderligere stå for kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og selvfølgelig at byggeriet er afsluttet til tiden, samt lever op til den aftalte kvalitet.

 

Fagentreprise:

Bygherren udarbejder hele projektmaterialet og står for både tilsyn og styring af hele byggesagen samt dennes entreprenører. Entreprenørerne får så udelukkende det ansvar at udføre det resultat, som deres fagentreprise omfatter.

 

Entrepriseret er et omfattende område og da der ikke er en generel entrepriselovgivning vil aftalen mellem parterne være altafgørende.

Hvis en entreprenør eksempelvis ikke har fået aftalt en ratebetaling, vil han først kunne kræve betalingssummen når hele arbejdet står færdigt. Eller en bygherre, der ikke har fået aftalt en dagbodsbestemmelse, vil risikere ikke at kunne få erstatning på trods af forsinkelse, da han ikke nødvendigvis kan bevise et tab, hvilket er et krav efter dansk erstatningsret. Derfor kræver en sådan aftale/kontrakt også juridisk bistand og skal udformes skriftligt samt være utrolig omhyggeligt gennemarbejdet.

bottom of page